برچسب : وسینا

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : تعدیل منفی ۶۸ درصدی سهام ثتران، اخبار مهم برای شسپا و …

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها وپارس: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهام شرکت بانک پارسیان با عنایت به...