برچسب : وسین

آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

تعدیل مثبت ۲۱۰۰ درصدی از وساخت!!! و خبرهایی از خصدرا و وگردش و کیمیا

هادی جنگجو
کدال تعدیل مثبت ۲۱۰۰ درصدی از وساخت!!! و خبرهایی از خصدرا و وگردش و کیمیا خصدرا توضیحات درخصوص واگذاری بخشی از دارائیها و سایر موارد عملکرد شرکت   فسلیر سولیران در دوره ۱۲ ماهه منتهی...