برچسب : وصول مالیات

راهکارهای مالیاتی

مالیات و مراحل سه گانه شناسایی، تشخیص و وصول مالیات

محمد مهدیان
وصول مالیات ، مسیری دشوار وظیفه اصلی اداره امور مالیاتی، دریافت مالیات از مشمولین آن بر اساس قوانین مالیاتی است؛ اما این امر به‌سادگی صورت نمی‌پذیرد. تعیین و دریافت مالیات از صاحبان درآمد نیازمند سه‌...
اخبار مالیاتی

میزان وصول مالیات در ایران کمتر از ۵۰ درصد متوسط جهانی است

محمد مهدیان
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: متوسط جهانی نسبت وصول مالیات به درآمد ناخالص ملی ۱۵ درصد بوده، ,w,gدر صورتی که این میزان در ایران بین ۶ تا هفت درصد است. به...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۸

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۸: آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.  ...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۷: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های‌...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۵: در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که‌پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی ‌می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۴

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۴: کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به‌عهده ‌مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد. در مورد فروش...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۳

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۳: ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره ‌امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی می‌تواند باتودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۲

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۲: توقیف اموال زیر ممنوع است‌: دو سوم حقوق حقوق بگیران‌ و سه چهارم حقوق بازنشستگی‌ و وظیفه‌. لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی وافراد...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۱

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۱: هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به ‌اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۰

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۰: هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف...