برچسب : وضوء

عارفانه

تطهیر نمودن تن بخاطر نزدیکی به شجره ی دنیا

سوخته
در روایت فرمودند: وقتی دیدیم حضرت آدم رو به دنیای آلوده کرد، برای تطهیر او در هنگام نماز دستور دادیم که صورت خود را بشوید. و از آنجا که با پا به طرف دنیا رفت...
عارفانه

شرح مراتب طهارت : نور علی نور

Khalili21
شرح مراتب طهارت طهارت به عنوان اولین و ابتدائی ترین عمل و مرحله برای مراحل بعدی کمالات انسانی می باشد. طهارت حاوی یک معنای ظاهری و یک معنای باطنی است. معنای ظاهری طهارت پاکی است...