برچسب : ولصنم کدال

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن) مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است و در حال تکمیل موج 3 اصلی است....