برچسب : ون آمازون

خودروسازی صنعت صنعت و تکنولوژی

ون الکتریکی آمازون

رسول لطفی
در این مقاله به معرفی محصول کلیدی و آینده نگر آمازون پرداخته خواهد شد و اهداف و قابلیت های مطرح شده این ون بازگو می گردد....