برچسب : ویلیامسون

رمزهای موفقیت

همه چیز در خودت است

مهسا زکی زاده
همه چیز در خودت است هیچ چیزی شما را زندانی نمی کند؛مگر افکارتان هیچ چیزی شما را محدود نمی کند مگر ترس تان و هیچ چیزی شما را کنترل نمی کند مگر عقایدتان… ویلیامسون مجله...