برچسب : پائولو کوئلیو

ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

«شام آخر» برگرفته از کتاب «شیطان و دوشیزه پریم» نوشته پائولو کوئلیو

محمد زکی زاده
لئوناردو داوینچی هنگام کشیدن تابلوی شام آخر دچار مشکل بزرگی شد: می بایست نیکی را به شکل عیسی و بدی را به شکل یهودا از یاران مسیح که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت...