برچسب : پارادوکس

رمزهای موفقیت

قانون پارادوکس

مهسا زکی زاده
قانون پارادوکس همه چیز … به طرز نگاه آدم بستگی داره تو میتونی از هر چیزی که سر راهته لذت ببری یا به چشم مانع ببینیش انتخاب با خودته قانون پارادوکس در همه چیز و...