برچسب : پتایر

تحلیل بنیادی

اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال گذشته رشد داشته اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه شرکت ها تایرا: تراکتور سازی ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۰۷,۲۱۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال شرکت هایی که در عملکرد ۷ ماهه بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند(۲)

محسن زکی زاده
اخبار کدال : گزارش 7 ماهه سهام شرکت ها در سال 98 (شرکت هایی که بیش از 100 درصد رشد داشته اند)...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند (۱)

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها غنوش: سهام نوش مازنداران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۷۷ ریال سود محقق کرده است که...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که رشد کمتر از ۵۰ درصد داشته اند (۳)

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها فولاد: سهام فولاد مبارکه اصفهان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۶,۲۸۵ میلیارد ریال درآمد داشته است. این...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۱ ماهه شرکت ها؛ رشد ۷۷ درصدی سهام افق و …

محسن زکی زاده
اخبار کدال سشمال: سهام سیمان شمال دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰۴,۱۶۴ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۲ ماهه برای سال مالی منتهی به...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : زیان ۵۲۶۶۸ میلیارد ریالی بانک سرمایه و خبرهایی از سهام کگل، فسرب و …

اخبار کدال حتوکا: سهام حمل و نقل توکا در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۶ ریال زیان محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال...