برچسب : پربچهر

ادبیات داستان کوتاه

داستان کوتاه پریچهر ( قسمت چهاردهم )

ارغوان فاطمی
داستان کوتاه پریچهر ( قسمت چهاردهم )... شازده عزیز ماه امشب کامل است. مثل همان شب هایی که آسمان صاف بود، چند ستاره در سکوت و سیاهی آن می درخشیدند....