برچسب : پرونده مالیاتی

راهکارهای مالیاتی

مهم ترین تکالیف مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده اشخاص حقوقی

محمد مهدیان
بر اساس قانون مالیات های مستقیم و یا سایر قوانینی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در هر یک از منابع مالیاتی، موظف به رعایت و انجام...