برچسب : پریچهر

ادبیات داستان کوتاه

داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و هشتم)

ارغوان فاطمی
داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و هشتم)... شازده عزيز دو ماه ميگذرد..نه فرخ را ديده ام نه كسى از او خبرى دارد....
ادبیات داستان کوتاه

داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و ششم)

ارغوان فاطمی
داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و ششم)... شازده عزيز آنچه در اين نامه براى شما مينويسم را خودم هنوز باور نكرده ام. ديروز آقابزرگ مرا به اتاقش خواست....
ادبیات داستان کوتاه

داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و پنجم)

ارغوان فاطمی
داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و پنجم)... شازده عزيز ديشب خواستم از عمارت بروم اما پشت در حياط كه رسيدم پاهايم لرزيدند....
ادبیات داستان کوتاه

داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و چهارم)

ارغوان فاطمی
داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و چهارم)... شازده عزيز چند روز بيشتر به عید نمانده و همه مشغول خانه تكانى هستند. بى بى هر سال نزديك نوروز سر از پا نمى شناسد....
ادبیات داستان کوتاه

داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و سوم)

ارغوان فاطمی
داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و سوم)... شازده عزيز باران به درگاه چوبى پنجره مي خورد و بوى چوب خيس در اتاق ها پيچيده است....
ادبیات داستان کوتاه

داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و دوم)

ارغوان فاطمی
داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و دوم)... شازده عزيز ده روز گذشت و هم چنان در بي خبرى به سر مي برم. هنوز نفهميده ام فرخ به آقابزرگ چه گفته است....
ادبیات داستان کوتاه

داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و یکم)

ارغوان فاطمی
داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و یکم)... شازده عزيز ديروز نتوانستم از قضيه سر در بياورم و امروز هم! از صبح پشت در باغ منتظر ژانت بودم ولى او هم نيامد....