برچسب : پستانک

سلامت کودک

پستانک و بایدها و نباید های استفاده از آن

کودک من
استفاده از پستانک والدین شیر خواران در مورد درست یا غلط بودن استفاده از پستانک نگرانی‌هایی دارند، بنابراین بهتر است به بررسی نکات مثبت و منفی استفاده از آن بپردازیم. بیشتر شیرخواران تمایل شدیدی به...