برچسب : پلاسک

آرشیو تحلیل زنده

بازگشایی نمادهای ونفت و پلاسک و پارسیان …

هادی جنگجو
بازگشایی نمادهای ونفت، خنصیر، پارسیان، فروس، ثاباد پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی؛ شفارس پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی و پلاسک پس از...