برچسب : پند و اندرز

ادبیات

بررسی و تأمل در باب هشتم قابوس نامه عنصرالمعالی (در یادکردن پندهای نوشین روان) – قسمت اول

محمد زکی زاده
بررسی و تأمل در باب هشتم قابوس نامه عنصرالمعالی (دریادکردن پندهای نوشین روان) - قسمت اول...اول گفت: تا روز و شب آینده و رونده است از گردش حالها شگفت مدار....