برچسب : پیمانکاری

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۹۹

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۹۹: قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ( ۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی ‌آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از...