دوشنبه/ 10 مهر / 1402
یک دیوانه سنگی به چاه می اندازد که صد تا عاقل نمی توانند بیرون بیاورند

کتاب امثال و حکم

یک گل از صد گلش نشکفته بودن

یک گل از صد گلش نشکفته بودن

یک گل از صد گلش نشکفته بودن یعنی در عنفوان شباب و جوانی بودن. در ادامه بیتی از اوحدی به عنوان مثالی آورده شده است.

یک روده راست در شکم نداشتن

یک روده راست در شکم نداشتن

یک روده راست در شکم نداشتن به مزاح یعنی همیشه دروغ گفتن. در مطالب بعد نیز به ذکر کنایه ها و ضرب المثل های دیگر می پردازیم.

یک پا پیش و یک پا پس گذاشتن

یک پا پیش و یک پا پس گذاشتن

یک پا پیش و یک پا پس گذاشتن یعنی مردد و دو دل بودن. در ادامه بیتی از مولانا نیز به عنوان مثالی ذکر شده است.

یا زنگی زنگ یا رومی روم

یا زنگی زنگ یا رومی روم

یا زنگی زنگ یا رومی روم یعنی بر یک عقیده پا بر جای باش. در مطالب بعد به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

یا زر یا زور یا زاری

یا زر یا زور یا زاری

یا زر یا زور یا زاری یعنی چون تو را مال و قوتی نیست به چرب زبانی و یا اطاعت مشغول شو