برچسب : کنزالحقایق

ادبیات

رزق و روزی از نگاه اوحدی مراغه ای و شیخ محمود شبستری

محمد زکی زاده
در کنار مفاهیمی چون تنگ نکردن و سخت نگرفتن بر اهل خانه و خانواده و خویشان نکته ای که پیشتر در مطالب قبل به آن اشاره شد را بازگو می کند و آن روزی رسانی...