برچسب : کهرام

آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال: سود ۴۷۰ ریالی والبر و خبرهایی از قشیر، شخارک، کهرام، سدور و …

محسن زکی زاده
کدال: سود ۴۷۰ ریالی والبر و خبرهایی از قشیر، شخارک، کهرام، سدور و … قشیر: در دوره۱ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۲,۹۷۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت بر...