برچسب : کودکان کم شنواو ناشنوا

روانشناسی روانشناسی عمومی

شاخه های روانشناسی (انواع روانشناس) قسمت دوم

فاطمه مجیدی
روانشناسی مشاوره ای: فعالیت روانشناسان مشاوره ای مشابه روانشناسان بالینی است، با این تفاوت که آن ها هنگام حل مشکلات افراد روان درمانی انجام نمی دهند. روانشناسی تحصیلی: روانشناسان تحصیلی مشکلات آموزشی، هیجانی، عاطفی و...