برچسب : گذشته

فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار اصغر فرهادی؛ تأملی بر فیلم گذشته

مسیح زیارانی
نگاهی به آثار اصغر فرهادی؛ تأملی بر فیلم گذشته ... اصغر فرهادی فیلمی جهان شمول ساخته است. جهانی که دچار بی هویتی شده است.این بی هویتی مربوط به قشر و یا جامعه و یا کشور...