برچسب : گرشاسب نامه

ادبیات

بررسی رزق و روزی در اشعار فردوسی و اسدی طوسی

محمد زکی زاده
بررسی رزق و روزی در اشعار فردوسی و اسدی طوسی ...شاهنامه فردوسی که آن را خردنامه نیز می خوانند، نمایانگر اندیشه های والای انسانی است. در ابیاتی که نام خداوند آمده است یکی از صفاتی...