برچسب : گریه نکن بابات میاد

ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه گریه نکن بابات میاد

نویسنده
دست کوچولو، پا کوچولو / گریه نکن بابات میاد / تا خونه همسایه‌ها / صدای گریه‌هات میاد / گُشنه شدی؟ شیرت بدم...