برچسب : گزارش تحلیلی بازار بورس

گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۵۶۹۴ واحدی شاخص

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و ۵۲۹ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: حجم معاملات از ۱۰ میلیارد سهم هم گذشت

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۰ میلیارد و ۲۲۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز:‌ رشد بیش از ۱۰۰۰۰ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۷ میلیارد و ۳۰۷ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۲۰۰۰ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۷ میلیارد و ۵۹۳ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: افت ۹۵۴ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و ۸۷۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۶۴۷۱ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: از منفی به مثبت؛ شاخص ۲۳۵۵ واحد سبز شد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۷۳۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۱۳۱۰ واحدی شاخص کل و صعود به کانال ۴۱۸ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و ۴۷ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: ارزش معاملات امروز بازار از ۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۳۵ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: بازگشت شاخص به کانال ۴۱۱ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۱۶۰ میلیون سهم و...