برچسب : یقه خرگوشی

خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین / الگوی یقه خرگوشی

خیاط باشی
ابتدا دو خط عمود بر هم رسم می کنیم. تقاطع این دو خط نقطه (س) می شود. سپس به اندازه نصف دور گردن از نقطه (س) به سمت راست رفته و نقطه (الف) می شود....