برچسب : 10 دقیقه و 38 ثانیه

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «۱۰ دقیقه و ۳۸ ثانیه در این دنیای عجیب» نوشته الیف شافاک

نویسنده
این کتاب جدیدترین اثر الیف شافاک است که ساختاری متفاوت دارد؛ نگاه شافاک همچنان به سرزمین آبا و اجدادی خویش، ترکیه است و این بار به استانبول و زنان....