برچسب : About Time

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم درباره زمان ( About Time )

محمد زکی زاده
در فیلم درباره زمان ( About Time ) تیم با بازی دامنل گلیسون که اهل کورنوال است، متوجه می‌شود که در خانواده آنها مردها از یک سنی که می گذرند، می‌توانند در زمان سفر کنند....