برچسب : Battle of the Sexes

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم نبرد دو جنس ( Battle of the Sexes )

محمد زکی زاده
معرفی فیلم نبرد دو جنس ( Battle of the Sexes ) ... داستان فیلم از زمانی شروع می شود که برای مسابقات جهانی تنیس جوایزی در نظر گرفته شده که به این ترتیب است: برای...