برچسب : nf

صنعت صنعت و تکنولوژی

روش های مختلف نمک زدایی آب دریا (قسمت دوم)

رسول لطفی
در این مقاله به معرفی ادامه روش های نمک زدایی پرداخته خواهد شد و مزایا و معایب این روش ها گفته شده است. همچنین به معرفی انواع روش های غشایی پرداخته خواهد شد....