مجله اینترنتی تحلیلک

چهارشنبه/ 30 خرداد / 1403
Search
Close this search box.
زینب ستم کش است

ضرب المثل و کنایه

زینب ستم کش است

زینب ستم کش است

زینب ستم کش است را به زن یا دختری می گویند که غالب زحمات خانه برعهده اوست یا بیشتر غم های مشکلات را تحمل می کند.

وقت طلاست

وقت طلاست

وقت طلاست یعنی وقت و عمر بدون شک ارزشمندترین دارایی انسان است، چرا که هرگز قابل برگشت نیست و بازتولید نمی شود.

هفت خان رستم

هفت خان رستم

هفت خان رستم یعنی رنج ها و مشقت های طاقت فرسا یا مشکلات ناگشودنی که باید با آنها مقابله کرد. در مطلب بعد به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

هفت در را به یک دیگ محتاج کردن

هفت در را به یک دیگ محتاج کردن

هفت در را به یک دیگ محتاج کردن یعنی کار عظیم و کمرشکن انجام دادن، مردافکنی کردن. در مطالب بعد نیز به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

هیزم تر به کسی فروختن

هیزم تر به کسی فروختن

هیزم تر به کسی فروختن یعنی بدی کردن به کسی و خصومت او را برانگیختن. در مطلب بعد نیز به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

یال و دم جنباندن

یال و دم جنباندن

یال و دم جنباندن یعنی جسور و گستاخ شدن و پا از گلیم خود درازتر کردن. در مطالب بعد نیز به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

هند جگر خوار

هند جگر خوار

هند جگر خوار یعنی شخص بدطینت ظالم و زورگو و متجاوز به حقوق دیگران. در مطلب بعد نیز به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

هل پوچ

هل پوچ

هل پوچ به معنی چیز بسیار کم ارزش و ناقابل است. در مطلب بعد نیز به ذکر کنایه ها و ضرب المثل های دیگر می پردازیم.

هفت تا جان داشتن

هفت تا جان داشتن

هفت تا جان داشتن به معنی بسیار سخت جان بودن است. در مطلب بعد نیز به ذکر کنایه ها و ضرب المثل های دیگر می پردازیم.