مجله اینترنتی تحلیلک
دوشنبه/ 13 آذر / 1402
حکایت کوتاهی از بایزید بسطامی
حکایت کوتاهی از بایزید بسطامی
هر چه خواندم عمل کردم


روزی مردی بایزید بسطامی را در کوچه‌ای دید.

پس از احوالپرسی از بایزید پرسید: دوست من! ما همکلاس و هم مکتب بودیم؛ هر آنچه تو خواندی من هم خواندم…

استادمان نیز یکی بود؛ حال تو چگونه به این مقام رسیدی و من چرا مثل تو نشدم؟

بایزید بسطامی در جواب او گفت: تو هر چه شنیدی اندوختی و من هر چه خواندم عمل کردم.