دوشنبه/ 26 اردیبهشت / 1401

حکایتی از فیه ما فیه مولانا

ebdb15de c1f8 4752 abf5 d851eabb4eb8

من که هستم!

 

مُشک را گفتند:
تو را یک عیب هست با هر که نشینی از بوی خوشت به او دهی.

گفت:
زیرا ننگرم با که هستم، به آن بنگرم که من که هستم…