دوشنبه/ 11 مهر / 1401
country road hill wallpaper 1024x1024 min 1 420x420 1
بُرشی از کتاب تهذیب الکمال فی أسماء الرجال

تهذیب الکمال فی أسماء الرجال اثر جمال‌الدین ابوالحجاج یوسف مزی عالم شافعی قرن هشتم است و این کتاب در ۳۵ جلد تنظیم شده است.

در کتاب تهذیب الکمال فی أسماءالرجال آمده است:

هنگامی که عروة بن محمد به عنوان والی یمن وارد آن شهر شد، گفت:
‏ای اهالی یمن، این شتر من است، اگر با چیزی بیشتر از آن بیرون رفتم، دزد خواهم بود…