پنج‌شنبه/ 17 آذر / 1401
تحلیل تکنیکال سهام چکاوه (صنایع کاغذ سازی کاوه)

تحلیل

تحلیل تکنیکال سهام چکاوه (صنایع کاغذ سازی کاوه)

تحلیل تکنیکال سهام چکاوه (صنایع کاغذ سازی کاوه)

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام چکاوه مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب zig/zig/zig به اتمام رسانده است. البته می توان در یک سناریوی دیگر اصلاح را تمام شده در نظر نگرفت و اصلاح ترکیبی zig و مثلث در نظر گرفت. با توجه به ادامه حرکت سهم می توان به یقین رسید.

تحلیل تکنیکال سهام فپنتا (سپنتا)

تحلیل تکنیکال سهام فپنتا (سپنتا)

همان طور که در تحلیل سهام فپنتا مشاهده می کنید سهم روند صعودی خود را آغاز کرده و بعد از اتمام موج 1از 3 وارد اصلاح شده است و با توجه به تحلیل به نظر می رسد انتهای اصلاح موج 2:3خود است.