عناوین : بخشنامه ها

بخشنامه ها

ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۲ مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ دسته: ماده ۵۰ ق.م.م موضوع: ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) نظر به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست گذاری امور کلی...
بخشنامه ها

تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶ هیئت وزیران موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۱ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ دسته: مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م موضوع: تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶/ت۵۷۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶/ت۵۷۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ هیئت...
بخشنامه ها

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۵۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ دسته: ماده ۵۴ ق.م.م موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) در اجرای مقررات ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم...
بخشنامه ها

ابلاغ بند ۲ مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۴۹ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ دسته: بند (۲) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ موضوع: ابلاغ بند (۲) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۴۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ دسته: مواد (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم و (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۶...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی نحوه اجرای تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۴۶ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ دسته: ماده ۵۴ ق.م.م موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ در خصوص نحوه اجرای تبصره ۱ ماده ۵۴...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۴۵ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ دسته: تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ در خصوص...
بخشنامه ها

ابلاغ بند ۴ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۴۴ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ دسته: تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ بند (۴) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ به پیوست تصویر...
بخشنامه ها

آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۴۳ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ دسته: حکم مالیاتی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع: ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹...
بخشنامه ها

ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۲۲ مالیات بر ارزش افزوده

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۴۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ دسته: ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱۰) بخشنامه...