عناوین : بخشنامه ها

بخشنامه ها

ابلاغ بند (۲) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۳۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ دسته: مواد ۱۵۶ – ۲۲۷ ق.م.م موضوع: ابلاغ بند (۲) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۷۱۲ مورخ...
بخشنامه ها

ابلاغ احکام مالیاتی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۵ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ دسته: بند(الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع: ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه...
بخشنامه ها

ابلاغ تصویب نامه های هیأت محترم وزیران موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۴ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ دسته: بند (د) ماده ۱۳۲ ق.م.م موضوع: ابلاغ تصویب نامه های شماره ۹۸۹/ت۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ و شماره ۲۹۷۱۰/ت۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ هیأت محترم وزیران پبرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۴/۷۹...
بخشنامه ها

رأی دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۳ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ دسته: ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ دادنامه شماره ۲۶۲ و ۲۶۳ دیوان عدالت اداری

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۲ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ دسته: ماده ۱۶۹ ق.م.م موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۲۶۲ و ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند ۵-۱ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص...
بخشنامه ها

ابلاغ آیین نامه ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۳۱ مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ دسته: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موضوع: ابلاغ آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیوست...
بخشنامه ها

ابلاغ دستورالعمل ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۳۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ دسته: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موضوع: ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به...
بخشنامه ها

ابلاغ دستورالعمل ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۲۹ مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ دسته: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موضوع: ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیوست تصویر...
بخشنامه ها

ابلاغ آیین نامه ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۲۸ مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ دسته: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موضوع: ابلاغ آیین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیوست...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۹۹

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۲۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ دسته: ماده ۶۴ موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ برای...