سه‌شنبه/ 6 مهر / 1400

دسته بندی: بخشنامه ها

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 ق.م.م

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 ق.م.م

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی 210/99/59 مورخ  1399/08/14 دسته: ماده 172 ق.م.م موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20

اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95

اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی 200/99/60 مورخ  1399/08/14 دسته: ماده 95 ق.م.م موضوع: اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب 1394/04/31 پیرو بخشنامه های شماره

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 ق.م.م

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 ق.م.م

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی 210/99/59 مورخ  1399/08/14 دسته: ماده 172 ق.م.م موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی 210/99/57 مورخ  1399/07/21 دسته: مواد 143-143 مکرر ق.م.م موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 74264/ت58036هـ مورخ 1399/07/01 هیئت محترم وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام به پیوست تصویر تصویب

دیوان عدالت اداری در خصوص احراز شروط سه گانه بند 9 ماده 148

دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص احراز شروط سه گانه بند 9 ماده 148

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی 210/99/56 مورخ  1399/07/21 دسته: ماده 148 ق.م.م موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط

نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی 210/99/54 مورخ  1399/07/08 دسته: ماده 187 و بند 4 ماده 282 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23 در خصوص تسهیل تنظیم اسناد

اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی

اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی 200/99/53 مورخ  1399/06/15 دسته: مواد 169،191 و 274 قانون مالیات های مستقیم 1394/04/31، ماده 169 مکررقانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27و ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع:

ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی 210/99/52 مورخ  1399/06/10 دسته: ماده 50 ق.م.م موضوع: ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) نظر به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست گذاری امور کلی

اسکرول به بالا