عناوین : دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل های مالیاتی

دستور العمل مالیاتی در خصوص تبصره ۱ ماده ۸۶ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۸ – مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ دسته: تبصره ۱ ماده ۸۶ ق.م.م موضوع: در خصوص چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی-درمانی به اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم...
دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل مالیاتی در خصوص درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۵ – مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دسته: تبصره ۲ ماده ۳ آئین نامه اجرائی بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع: نحوه وصول عوارض موضوع بند “ط”...
دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل مالیاتی در خصوص حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۴  –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ دسته: بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع: اصلاح بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸در خصوص حداکثر استفاده از توان تولیدی و...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی

مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۱   –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ دسته: مواد ۱، ۹۳ و ۱۰۵ ق.م.م موضوع: مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران     پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۷/ص مورخ...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل مالیاتی در خصوص نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۰   –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ دسته: بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸      نظر به اینکه...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی

مالیات مقطوع ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۰۷   –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ دسته: تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م موضوع: مالیات مقطوع ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   با توجه به مفاد مواد ۱ و...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۷ در اجرای تبصره ماده ۱۰۰

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۰۵   –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دسته: تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ق.م.م...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۰۳ در خصوص محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۰۳  مورخ  ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ دسته: جزء ۲ بند (ه) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور  موضوع: محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی      در راستای جزء ۲ بند...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل مالیاتی در خصوص نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۰۲  مورخ  ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ دسته: درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار، موضوع ردیف درآمدی (۱۶۰۱۹۰)  موضوع: نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف های درآمدی...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی

اصلاح دستورالعمل ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ در خصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض ۱۳۹۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۰۱  مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ دسته: جزء ۳ بند (ه) تبصره ۶ و جزء ۲ تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور  موضوع: اصلاح دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ با توجه...