عناوین : دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل های مالیاتی مالیات

دستور العمل مالیاتی در خصوص تبصره ۱ ماده ۸۶ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۸ – مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ دسته: تبصره ۱ ماده ۸۶ ق.م.م موضوع: در خصوص چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی-درمانی به اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم...
دستورالعمل های مالیاتی مالیات

دستورالعمل مالیاتی در خصوص درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۵ – مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دسته: تبصره ۲ ماده ۳ آئین نامه اجرائی بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع: نحوه وصول عوارض موضوع بند “ط”...
دستورالعمل های مالیاتی مالیات

دستورالعمل مالیاتی در خصوص حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۴  –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ دسته: بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع: اصلاح بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸در خصوص حداکثر استفاده از توان تولیدی و...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی مالیات

مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۱   –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ دسته: مواد ۱، ۹۳ و ۱۰۵ ق.م.م موضوع: مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران     پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۷/ص مورخ...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی مالیات

دستورالعمل مالیاتی در خصوص نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۰   –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ دسته: بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸      نظر به اینکه...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی مالیات

مالیات مقطوع ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۰۷   –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ دسته: تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م موضوع: مالیات مقطوع ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   با توجه به مفاد مواد ۱ و...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی مالیات

دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۷ در اجرای تبصره ماده ۱۰۰

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۰۵   –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دسته: تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ق.م.م...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی مالیات

دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۰۳ در خصوص محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۰۳  مورخ  ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ دسته: جزء ۲ بند (ه) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور  موضوع: محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی      در راستای جزء ۲ بند...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی مالیات

دستورالعمل مالیاتی در خصوص نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۰۲  مورخ  ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ دسته: درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار، موضوع ردیف درآمدی (۱۶۰۱۹۰)  موضوع: نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف های درآمدی...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی مالیات

اصلاح دستورالعمل ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ در خصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض ۱۳۹۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۰۱  مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ دسته: جزء ۳ بند (ه) تبصره ۶ و جزء ۲ تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور  موضوع: اصلاح دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ با توجه...