دوشنبه/ 10 مهر / 1402
در محضر علامه حسن زاده آملی / خواب و بیداری

1397

پریچهر - داستان کوتاه پریچهر

داستان کوتاه پریچهر (قسمت بیست و هشتم)

داستان کوتاه پریچهر (قسمت بیست و هشتم)… شازده عزیز امروز موضوع را به ژانت گفتم. اولش به فکر فرو رفت اما بعد گفت میتوانى روزى که میخواهى بروى فرخ را ببینى بهانه بتراشى.