مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 4 خرداد / 1403
Search
Close this search box.
اظهارنامه مالیاتی جایگزین و اصلاحی

آذر 17, 1399

اظهارنامه مالیاتی جایگزین و اصلاحی

اظهارنامه های مالیاتی اصلی، جایگزین و اصلاحی

با ارایه اظهارنامه مالیاتی جایگزین و یا اصلاحی، این اظهارنامه به عنوان آخرین اقدام مؤدی در نظر گرفته شده و اظهارنامه مالیاتی اصلی، اطلاعات درآمد و هزینه و صورت سود و زیان قید شده در آن به عنوان اظهارات مؤدی مالیاتی لحاظ نمی شود.