دوشنبه/ 10 مهر / 1402
نامزدهای گلدن گلوب معرفی شدند

آذر 21, 1401

شاملو - شعر منثور شاملو

شعر منثور شاملو

شاملو در این حرکت، از آغاز تجربهٔ شعر منثور تا امروز هم‌چنان در حرکت به سوی کمال بوده است و کار‌های اخیرش، نشان می‌دهد که روز به روز، بر اسرار کلام آگاهی بیشتری حاصل می‌کند.