نویسنده : بنت الهدی اسدی

Avatar
6 مطالب - 0 دیدگاه
بازار سرمایه تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

بنت الهدی اسدی
طبق تحلیل انجام شده بر روی این سهام، بعد از رشد و صعود پنج موج خود و تشکیل موج ۱ اصلی خود وارد اصلاح موج ۲ خود شد که این اصلاح را به شکل دبل زیگ...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

بنت الهدی اسدی
طبق تحلیل انجام شده بر روی این سهام بعد از رشد و صعود پنج موج خود و تشکیل موج 1 اصلی خود وارد اصلاح موج 2 خود شد که این اصلاح را به شکل دبل...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام بفجر (فجر انرژی خلیج فارس)

بنت الهدی اسدی
طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام بفجر (فجر انرژی خلیج فارس)، این سهم بعد از رشد پنج موج و تشکیل موج 1 اصلی خود وارد اصلاح موج 2 شد، که یک اصلاح ترکیبی فلت...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام والبر (سرمایه گذاری البرز)

بنت الهدی اسدی
همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام والبر ( سرمایه گذاری البرز ) مشاهده می کنید، سهم بعد از پنج موج الیوتی خود و تشکیل موج 1 اصلی وارد اصلاح موج 2 خود شد که اصلاح...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غدیر (هلدینگ وغدیر)

بنت الهدی اسدی
طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام غدیر (هلدینگ وغدیر) این سهام پس از اتمام موج 3 اصلی و برخورد به سقف پارالل وارد موج 4 اصلی شد که حدود دو ماه در قالب دبل...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سرچشمه (سرمایه گذاری مس سرچشمه)

بنت الهدی اسدی
همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام سرچشمه (سرمایه گذاری مس سرچشمه) مشاهده می کنید، این سهم پس ازتشکیل موج 1 حدود سه ماه، اصلاحی به شکل زیگ به اتمام رسانده است. درصورت شکست مقاومت 8999...