خانه نویسندگان مطالب توسط سوخته

سوخته

Avatar
40 مطالب 0 دیدگاه‌ها
شرح مراتب طهارتاستاد صمدی آملی شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی (مجلس ششم - قسمت چهارم)نکته قابل عرض ديگر اين که شارع مقدس احکام را براي دفع گناه فرستاده نه رفع گناه! زيرا فرق است بين دفع کردن و رفع...
شرح مراتب طهارتاستاد صمدی آملی مجلس ششم - قسمت سومدر ادامه فرمودند: «طهارت ظاهره در مراتب قواي عمليه نفس، مرتبه تجليه است» تجليه جلا دادن نفس است. اصل نفس موجودي نيست که به واسطه نماز خواندن يا روزه گرفتن پديد...
شرح مراتب طهارتاستاد صمدی آملی مجلس ششم - قسمت دومحضرت آقا بارها مي فرمود: نفس آنچنان سرکش است که اگر تمام يکصد و بيست و چهار هزار پيغمبر را جلوی او سر ببرند و از او خواهش کنند که حالا...
شرح مراتب طهارتاستاد صمدی آملی مجلس ششم - قسمت اول«بسم الله الرحمن الرحيم» طهارت قواي عمليه نفس: حضرت آقا در کتاب شريف «وحدت از ديدگاه عارف و حکيم» آخرين مرتبه اي که در طهارت ظاهريه مطرح مي فرمايند طهارت در مراتب قواي...
شرح مراتب طهارتاستاد صمدی آملی مجلس پنجم - قسمت پنجمدر شريعت اسلامي حدود بعضي از افعال معين شده است مثلاً شارع مقدس انجام بعضي از کارها را بر ما واجب کرده است همانند نماز و روزه و زکات و حج...
شرح مراتب طهارتاستاد صمدی آملی مجلس پنجم - قسمت چهارمطهارت دوم زبان، رعايت کردن عدل است در آنچه که به زبان مي آورد يعني انسان هر حرفي که مي خواهد بيان کند حدّ وسط آن را مراعات نمايد. گاهي ما...
شرح مراتب طهارتاستاد صمدی آملی مجلس پنجم - قسمت سوم زبان شخص جاهل امام و عقلش مأموم اوست برخلاف عاقل که زبانش مأموم و عقلش امام اوست. دليل فرموده امام اين است که عاقل وقتي بخواهد حرفي بزند ابتدا فکر مي...
شرح مراتب طهارتاستاد صمدی آملی مجلس پنجم - قسمت دوم تطهير لسان: حضرت آقا در ادامة بحث طهارت عبارتي را در خصوص لسان آورده اند و آن اينکه: «و به خصوص لسان را دو طهارت است. يک صمت از مالا يعني و ديگر...
شرح مراتب طهارتاستاد صمدی آملی مجلس پنجم - قسمت اول«بسم الله الرحمن الرحيم» اعتدال و ميانه روي در امور عملي: حضرت آقا در ادامه بحث طهارت ظاهر فرموده‌اند: «طهارت اعضاء از اطلاق و رها کردن آنها در تصرفات خارج از دائره اعتدال...
شرح مراتب طهارتاستاد صمدی آملی مجلس چهارم - قسمت چهارمطهارت در هنگام انعقاد نطفه: طهارت بايد در تمام حالات و شئون انساني حفظ شود. در روايت فرموده‌اند: اگر شوهري در حين مجامعت با همسرش در همان حال، به فکر ناموس مردم...