نویسنده : زهرا فخرایی

Avatar
112 مطالب - 0 دیدگاه
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر کلاسیک همراه با حکیم سنایی غزنوی

زهرا فخرایی
سنایی در آغاز کار، چندی به مدح سلاطین مشغول بود ولی دیری نگذشت که به عالم تصوف و عرفان روی آورد. او چه در روزگار خود و چه در سده های بعد، همواره مورد تجلیل...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

حرمت عشق؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت: دقیقاً معنای عشق همین است. عشق یعنی حفظ حریم یار نه به اجبار بلکه از فرط دلدادگی....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

تو فقط بال پروازم باش؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا یکی یکی به همه شاگردان نگاهی انداخت و گفت: اگر خواستید دعا کنید، اینگونه دعا کنید. اگر خواستید پرواز کنید، به جای اینکه از خالق کائنات بال های قدرتمند بخواهید، از او بخواهید که...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

کمی بایست؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا سری تکان داد و گفت: اسبت در هر ساعت چقدر جلو می رود؟ پسر با تعجب پاسخ داد: من که اسب ندارم! شیوانا به مغز پسر اشاره کرد و گفت: منظورم اسب مغزت است....
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعرکلاسیک همراه با فخرالدین عراقی

زهرا فخرایی
عراقی شاعر غزلهای عاشقانه و عارف شیرین گفتار محافل ادبی بوده است و هر کجا که قدم می گذاشت ارتباطی معنوی و جاذبه ای خاص برقرار می کرد....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

یک دقیقه بیشتر؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا دیوان حافظ را با احترام در دست گرفته بود و زمزمه می کرد، شاگردان هم با شنیدن صدایش ساکت شدند و او بعد از خواندن غزلی زیبا از حضرت حافظ، نگاهی به بچه ها...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

شادی اتفاقی درونی است؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا نیز در کنار اهالی دهکده تلاش می کرد که "روز مهربانی" بهتر از همیشه برگزار شود و لب هایی که روزها متمادی به خنده باز نشده، سرشار از لبخند گردد...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر کلاسیک همراه با منوچهری دامغانی

زهرا فخرایی
منوچهری دامغانی در نیمه دوم قرن چهارم هجری به دنیا آمد. او در وصف طبیعت بسیار چیره دست است و اشعارش آهنگین و خاص و خواننده هنگام خواندن حس می کند که با آهنگی از...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

مانند فانوس باش؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا با لبخند به فانوسی که نزدیکش بود اشاره کرد و گفت: در این شب تاریک این فانوس کوچک کار مهمی را انجام می دهد که از راه دور از دست خورشید با آن عظمت...