Category: تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سمگا

رشد ۲۵ درصدی سهام سمگا و رسیدن به اولین هدف قیمتی

سهام سمگا اصلاح خود را در قالب زیگ به اتمام رسانده و پس از آن در محدوده مشخص شده در تحلیل قبل حرکت رو به رشد خود را آغاز کرد.

پس از شروع حرکت سهام سمگا اکنون به هدف اول خود رسیده است و ۲۵درصد سود نصیب سهامداران خود کرده است.

آپدیت سهام برکت و رسیدن به اولین هدف کوتاه مدت

طبق تحلیل تکنیکال سهام برکت در ۹ اسفند ۹۹، این سهام به اولین هدف کوتاه مدت مشخص شده در تحلیل رسیده است.

سهام برکت در ریزموج ۳ و در قیمت ۲۶۸۶۰ ریال معرفی شد. در حال حاضر قیمت این سهام در محدوده ۲۹۹۶۰ ریال است.

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازي‌ ايران‌)

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌)

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌) …اولین و مهم ترین حمایت پیش روی سهم کف پارالل رسم شده است.

کادر رسم شده را می توان به عنوان آخرین حمایت و حد ضرر برای سهم در نظر گرفت. (محدوده قیمتی ۲۳۰۳۳ ریال)

تحلیل تکنیکال سهام سشمال (سیمان شمال)

همان گونه که در تحلیل سهام سشمال مشاهده می کنید این سهام با اتمام موج اصلاحی ۴ اصلی در حال تکمیل موج ۵ اصلی است.

بنظر می رسد این سهام با تکمیل ریز موج ۱ و ۲ از موج ۵ اصلی، وارد ریزموج ۳ شده است.

تحلیل تکنیکال سهام دکوثر (داروسازی کوثر)

تحلیل تکنیکال سهام دکوثر (داروسازی کوثر)

تحلیل تکنیکال سهام دکوثر (داروسازی کوثر) …سهم موج ۴ اصلاحی خود را بعد از ۵ ماه و بعد از رسیدن به خط روند رسم شده به پایان رسانده است.

بعد از آن حرکت جدید صعودی خود را آغاز کرد و بعد از رشد ۷۰ درصدی از کف موج ۴ و ساخت ریزموج ۱ موج ۵، حال به نظر می رسد با ساخت الگوی بت و همچنین الگوی زیگ ریز موج اصلاحی از موج ۵ را به اتمام رسانده است.

تحلیل تکنیکال سهام ساراب (سیمان داراب)

طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام ساراب (سیمان داراب) مشاهده می کنید که این سهام ۴ موج اصلی را تکمیل کرده است و در حال حاضر در حال تکمیل ریزموج های موج ۵ اصلی است.

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي)

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)…طبق موج شماری انجام شده در چارت سهام سمگا، سهم تا کنون اصلاح خود را در قالب الگوی زیگ انجام داده است.

موج c خود را در کف پارالل رسم شده به اتمام رسانده است و بعد از آن از کف پارالل بلند شده است.

Category: تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سمگا

رشد ۲۵ درصدی سهام سمگا و رسیدن به اولین هدف قیمتی

سهام سمگا اصلاح خود را در قالب زیگ به اتمام رسانده و پس از آن در محدوده مشخص شده در تحلیل قبل حرکت رو به رشد خود را آغاز کرد.

پس از شروع حرکت سهام سمگا اکنون به هدف اول خود رسیده است و ۲۵درصد سود نصیب سهامداران خود کرده است.

آپدیت سهام برکت و رسیدن به اولین هدف کوتاه مدت

طبق تحلیل تکنیکال سهام برکت در ۹ اسفند ۹۹، این سهام به اولین هدف کوتاه مدت مشخص شده در تحلیل رسیده است.

سهام برکت در ریزموج ۳ و در قیمت ۲۶۸۶۰ ریال معرفی شد. در حال حاضر قیمت این سهام در محدوده ۲۹۹۶۰ ریال است.

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازي‌ ايران‌)

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌)

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌) …اولین و مهم ترین حمایت پیش روی سهم کف پارالل رسم شده است.

کادر رسم شده را می توان به عنوان آخرین حمایت و حد ضرر برای سهم در نظر گرفت. (محدوده قیمتی ۲۳۰۳۳ ریال)

تحلیل تکنیکال سهام سشمال (سیمان شمال)

همان گونه که در تحلیل سهام سشمال مشاهده می کنید این سهام با اتمام موج اصلاحی ۴ اصلی در حال تکمیل موج ۵ اصلی است.

بنظر می رسد این سهام با تکمیل ریز موج ۱ و ۲ از موج ۵ اصلی، وارد ریزموج ۳ شده است.

تحلیل تکنیکال سهام دکوثر (داروسازی کوثر)

تحلیل تکنیکال سهام دکوثر (داروسازی کوثر)

تحلیل تکنیکال سهام دکوثر (داروسازی کوثر) …سهم موج ۴ اصلاحی خود را بعد از ۵ ماه و بعد از رسیدن به خط روند رسم شده به پایان رسانده است.

بعد از آن حرکت جدید صعودی خود را آغاز کرد و بعد از رشد ۷۰ درصدی از کف موج ۴ و ساخت ریزموج ۱ موج ۵، حال به نظر می رسد با ساخت الگوی بت و همچنین الگوی زیگ ریز موج اصلاحی از موج ۵ را به اتمام رسانده است.

تحلیل تکنیکال سهام ساراب (سیمان داراب)

طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام ساراب (سیمان داراب) مشاهده می کنید که این سهام ۴ موج اصلی را تکمیل کرده است و در حال حاضر در حال تکمیل ریزموج های موج ۵ اصلی است.

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي)

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)…طبق موج شماری انجام شده در چارت سهام سمگا، سهم تا کنون اصلاح خود را در قالب الگوی زیگ انجام داده است.

موج c خود را در کف پارالل رسم شده به اتمام رسانده است و بعد از آن از کف پارالل بلند شده است.