آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش رسم الگوی دامن لنگی به روش مولر

آموزش خیاطی به روش مولر

آموزش خیاطی

آموزش رسم الگوی دامن لنگی به روش مولر

برای رسم الگوی دامن لنگی، از الگوی دامن تنگ یا فون کم استفاده می کنیم.

ابتدا الگوی دامن تنگ را می کشیم، کامل با پنس ها.

بعد از قسمت بالا و پایین ۱۴ سانتی متر اضافه می کنیم و خط صاف می کشیم.

الگوی چشت و جلو از هم جدا نمی شوند.

دامن لنگی

برای قسمت جلو، قسمتی که روی دامن می آید، از بالا ۱ سانتی متر پایین می رویم.

برای پایین الگو هم ۵ سانتی متر از گوشه داخل می رویم و گرد می کنیم و بعد از جلوی الگو ۱/۳ داخل می شویم و پنس ها را می کشیم.

پشت دولای بسته است.

الگوی دامن لنگی ما آماده شد.

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن لنگی با روش جدید

نوشته های مرتبط

آموزش الگوی دامن فون شش ترک

آنجل

آموزش الگو لباس زنانه بدون آستین به روش مولر (قسمت چهارم)

آنجل

آموزش اجرای ویژگی های اندامی بر روی الگوی اصلی دامن

خیاطی آسان

دیدگاه خود را ثبت کنید