برای کشیدن الگوی آستین به روش مولر نقطه ۱-۲، ۱۰/۲ کف حلقه بعلاوه نیم می کنیم و علامت می زنیم.

الگوی استین

خط ۱-۳، ۲/۱ بلندی هاست. از نقطه ۲ قد آستین را مشخص می کنیم و علامت می زنیم. (۵)

از نقطه ۵، ۱سانتی متر برای شیب دست پایین می رویم(۶)، از فاصله ۳تا ۵ را نصف می کنیم و بعلاوه ۱، سپس از ۵ بالا می رویم که نقطه ۴ به دست می آید(خط آرنج است).

الگوی استین

از نقطه ۳، ۴/۱ کف حلقه را بالا می رویم، نقطه ۷ به دست می آید که محل نصب آستین می شود. (نقطه موازنه است).

از نقطه ۷، ۲/۱ محیط منهای ۱ را به دست می آوریم، اشل را طوری می گذاریم که روی خط گونیا شده ۲ برسد، نقطه ۸ می شود.

۸ را به پایین گونیا می کنیم، نصف فاصله ۲ تا ۸ بعلاوه ۱ را از سمت نقطه ۲ علامت می زنیم، نقطه ۱۱ که تاج آستین است و نقطه موازنه به دست می اید.

نصف فاصله ۳ تا ۹ بعلاوه ۱ را از سمت ۹ علامت می زنیم، نقطه ۱۳.

الگوی استین

از نقطه ۸، ۴/۱ کف حلقه بعلاوه ۵/۰ می کنیم و پایین می رویم، نقطه ۱۲.

از نقطه ۴، ۵/۱ سانتی متر داخل می رویم و طوری خط می کشیم که در نقطه ۳ به صفر برسد و خطی که روی خط گونیا شده ۶ می رسد(۱۵).

امیدواریم مطلب آموزشی فوق برای شما مفید بوده باشد. با ادامه مطالب (قسمت دوم الگوی آستین به روش مولر) با ما همراه باشید.

مجله اینترنتی تحلیلک

 

دیدگاه خود را ثبت کنید