سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

دسته بندی: ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / گله از چرخ ستمگر

ترانه های تخت حوضی / گله از چرخ ستمگر …گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم؟ / می‌خوای بکن، می‌خوای نکن / شکوه از بخت بد اختر بکنم یا نکنم؟ / می‌خوای بکن، می‌خوای نکن

ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / گله از چرخ ستمگر

ترانه های تخت حوضی / گله از چرخ ستمگر …گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم؟ / می‌خوای بکن، می‌خوای نکن / شکوه از بخت بد اختر بکنم یا نکنم؟ / می‌خوای بکن، می‌خوای نکن

اسکرول به بالا