مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 27 خرداد / 1403
Search
Close this search box.
رساله عشق ابو علی سینا فصل هفتم - رساله عشق ابن سینا

رساله عشق

رساله عشق ابو علی سینا فصل هفتم - رساله عشق ابن سینا

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل هفتم)

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا فصل هفتم / در خاتمه فصول و اینکه همه موجودات عالم عاشق خیر مطلقند …خبر مطلق و علت اولی نظر به آن جود و بخشش ذاتی خود مایل است که کلیه موجودات از تجلیاتش مستفیض و برخوردار شوند.

در بیان عشق ظرفا و صاحبان ذوق سلیم نسبت به صور حسنه - رساله عشق ابو علی سینا فصل پنجم - رساله عشق ابن سینا

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل پنجم)

رساله عشق ابو علی سینا فصل پنجم / در بیان عشق ظرفا و صاحبان ذوق سلیم نسبت به صور حسنه … سه چیز است که به دنبال عشق به صور حسنه ممکن است پدید آید: اول معانقه دوم تقبیل سوم مباضعه. اما شق سوم، مسلم است که این نحو از عشق اختصاص به جنبه حیوانی دارد و قوه ناطقه را در او مداخلت نیست مگر آن که بر سبیل قانون شروع و به طریق ازدواج صورت گیرد.

رساله عشق ابو علی سینا فصل چهارم - رساله عشق ابن سینا - در بیان عشق نفوس حیوانی

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل چهارم)

رساله عشق ابو علی سینا فصل چهارم / در بیان عشق نفوس حیوانی … چیزی که نزد عوام مشهور و قابل انکار نیست قوه شهویه حیوانی است و معشوق این قوه در عموم حیوانات سوای انسان همان معشوق قوه نباتی است.

رساله عشق ابو علی سینا فصل سوم - رساله عشق ابن سینا - در بیان وجود عشق در نفوس و صور نباتات

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل سوم)

رساله عشق ابو علی سینا فصل سوم / در بیان وجود عشق در نفوس و صور نباتات … عشق مختص به قوه مغذّیه که سبب و مبدا شوق اوست برای غذا در موقع احتیاج و بقا آن عشق در وجود مغتذی پس از استحاله غذا به طبیعت.

رساله عشق ابو علی سینا فصل دوم - رساله عشق ابن سینا - در بیان وجود عشق در بسایط غیر حیه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل دوم)

رساله عشق ابو علی سینا فصل دوم / در بیان وجود عشق در بسایط غیر حیّه … اما عشق غریزی صورت، از دو وجه ثابت می شود: یکی آن است که همیشه اوقات ملازم با موضوع و مقارن با اوست و هیچ وقت انفکاک و جدایی برای آن نیست.

رساله عشق ابو علی سینا فصل اول - رساله عشق ابن سینا - در بیان سریان قوه عشق در تمام موجودات

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل اول)

وجود این عشق در سرشت جمیع موجودات، مخمر و غیر مفارق است؛ چه اگر مفارق باشد و لازمه ذات آنها نباشد لازم می آید که به عشق دیگری محتاج شوند تا بتوانند آن عشق کلی را محافظت کنند و یا آن که قادر بر تحصیل آن باشند.

رساله عشق ابو علی سینا - رساله عشق ابن سینا - مقدمه رساله عشق

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (مقدمه)

چنین فرماید رئیس فلاسفه اسلام، شیخ الرئیس حسین بن عبدالله بن سینا در جواب سوال شیخ ابوعبدالله فقیه معصومی: این رساله ای که بنا به خواهش تو در بیان ماهیت عشق نوشته ام، مشتمل است بر هفت فصل…