سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

ترانه تخت حوضی / ترانه ای یار مبارک بادا

 

ترانه ترانه ای یار مبارک بادا

امشب چه شبی است شب مراد است امشب
این خانه همش شمع و چراغ است امشب

ای یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا

گل دراومد از حموم سنبل دراومد از حموم
آقا دامادو بگو عروس دراومد از حموم

بادابادا مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا

کرچه تنگه بله عروس قشنگه بله
دست به زلفاش نزنین مرواری بنده بله

ای یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا

ترانه ای یار مبارک بادا

بیشتر بخوانید: ترانه های تخت حوضی / عروس و داماد

آن یار من است که می رود سر بالا
حرفش نزنین که می خورد سرما را

چادر بزنین سایه کند صحرا را
آفتاب نزنه شاخه گل رعنا را

بادابادا مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا

امشب چه شبی است شب وصال است امشب
هنگام وصل خوش خرام است امشب

ای شمع تو مسوز که شب دراز است امشب
ای صبح تو مدم که وقت راز است امشب

ای یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا

عروسیه اعیونه ایشالله مبارکش باد
عیش بزرگونه ایشالله مبارکش باد

گل به گل افتاده ایشالله مبارکش باد
گل به گلستانه ایشالله مبارکش باد

بادابادا مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا

امشب چه شبی است / شب مراد است امشب
امشب چه شبی است / شب مراد است امشب / شب وصال است امشب

 

ترانه تخت حوضی، ای یار مبارک بادا

عروس به تخت نشسته ایشالله مبارکش باد
دوماد پهلوش نشسته ایشالله مبارکش باد

عروس چقدر قشنگه ایشالله مبارکش باد
دوماد چه شوخ و شنگه ایشالله مبارکش باد

ای یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا

لعبت مستانه ایشالله مبارکش باد
سرو خرامانه ایشالله مبارکش باد

مبارک و مبارک ایشالله مبارکش باد
مبارک و مبارک ایشالله مبارکش باد

بادابادا مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا

 

 

برگرفته از کتاب «کهنه های همیشه نو / ترانه های تخت حوضی» از مرتضی احمدی

مجله اینترنتی تحلیلک

 

اسکرول به بالا