ترانه های تخت حوضی / ترانه عروس و داماد

ترانه های تخت حوضی / عروس و داماد

 

ترانه عروس و داماد

این خانه همش نورفشان است امشب
هر چشم حسود دور از آن است امشب

در عرش برین فرشتگان می گویند
تبریک نثار دو جوان است امشب

* * *

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

ای عروس هنر از بخت شکایت منما
مجلس حُسن بیارای که داماد آمد

* * *

ترانه های تخت حوضی / ترانه عروس و داماد

نشاط و جشن و بساط عروسی دو جوان
به مهر و ماه و زمین و زمان مبارک باد

ملک در اوج برین با نشاط می گوید
که این بساط به پیر و جوان مبارک باد

* * *

شب زفاف بود ساقیا بده باده
چو باده باده شیرین که اشک فرهاد است

شب عروسی ات ای نوجوان مبارک باد
نصیب دشمن تو تیغ تیز جلاد است

 

 

برگرفته از کتاب «کهنه های همیشه نو / ترانه های تخت حوضی» از مرتضی احمدی

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه خود را ثبت کنید