ترانه های تخت حوضی / ترانه میرزا قلمدون

ترانه های تخت حوضی / میرزا قلمدون

 

ترانه میرزا قلمدون

دیشب زن من گفت به من میرزا قلمدون
گفتم بله قربون بله قربون بله قربون

گفت فردا میشی حاکم میدون
گفتم بله قربون بله قربون بله قربون

پس برام بخر شلیته و تنبون
گفتم بله قربون بله قربون بله قربون

بیشتر بخوانید: ترانه های تخت حوضی / سیاهی با سفیدی

پام بکن کفشینا
تنم بکن رختینا
چشمو بکش سورمینا
ابرومو بکش وسمینا
گوشوارمو گوشینا
روسریمو سرینا
ماتیک به این لبینا
بله بله قربونت شم
نمک نمکدونت شم

دیشب زن من گفت که ای مطرب دورون
گفتم بله قربون بله قربون بله قربون

فردا تو میری خونه اعیون
گفتم بله قربون بله قربون بله قربون

از برام بخر تنبک و مزقون
گفتم بله قربون بله قربون بله قربون

ترانه های تخت حوضی / ترانه میرزا قلمدون - دیشب زن من گفت به من میرزا قلمدون

ترانه میرزا قلمدون

پام بکن کفشینا
تنم بکن رختینا
چشمو بکش سورمینا
ابرومو بکش وسمینا
گوشوارمو گوشینا
روسریمو سرینا
ماتیک به این لبینا
بله بله قربونت شم
نمک نمکدونت شم

دیشب زن من گفت که ای نمک نمکدون
گفتم بله قربون بله قربون بله قربون

فردا تو میری قاطی رندون
گفتم بله قربون بله قربون بله قربون

پس برام بخر آینه و شمعدون
گفتم بله قربون بله قربون بله قربون

پام بکن کفشینا
تنم بکن رختینا
چشمو بکش سورمینا
ابرومو بکش وسمینا
گوشوارمو گوشینا
روسریمو سرینا
ماتیک به این لبینا
بله بله قربونت شم
نمک نمکدونت شم

بیشتر بخوانید: ترانه های تخت حوضی / عمو سبزی فروش

دیشب زن من گفت که ای ابرام غزلخوان
گفتم بله قربون بله قربون بله قربون

فردا تو میشی جاهل تهرون
گفتم بله قربون بله قربون بله قربون

شست پات تو چشمت نره قربون
گفتم بله قربون بله قربون بله قربون

پام بکن کفشینا
تنم بکن رختینا
چشمو بکش سورمینا
ابرومو بکش وسمینا
گوشوارمو گوشینا
روسریمو سرینا
ماتیک به این لبینا
بله بله قربونت شم
نمک نمکدونت شم

 

 

برگرفته از کتاب «کهنه های همیشه نو / ترانه های تخت حوضی» از مرتضی احمدی

 

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه خود را ثبت کنید