ادبیات ادبیات و هنر

ذکر حکایتی از تذکره الاولیاء عطار نیشابوری

تذکرة الاولیاء - عطار نیشابوری

 تذکره الاولیاء عطار نیشابوری

عطار نیشابوری در تذکره الاولیاء در ذیل ذکر عبدالله بن مبارک آورده است:

آن زینزینت (۱) زمان، آن رکن امانایمن شدن (۲)، آن امام شریعت و طریقت، آن ذوالجهادین، بحقیقت، آن امیر قلم و بلارکفردی که هم اهل قلم هست و هم اهل شمشیر و مبارزه کردن (۳)، عبدالله بن المبارک – رحمه الله علیه – او را شهنشاه علما گفتندی.

در علم و شجاعت نظیر نداشت و از محتشماندارای حشمت و بزرگی (۴) طریقت بود و از محترمان ارباب شریعت. و در فنون علم احوالی پسندیده داشت. و مشایخ بزرگ را یافته بود و مقبول همه بود. او را تصانیفآثار و نوشته (۵) مشهور است و کرامات مذکور.

عبدالله مبارک را پرسیدند:

کدام خصلت در آدمی نافع ترمفید (۶) است؟

گفت: عقلیوافربسیار (۷).

گفتند: اگر نبود؟

گفت: حُسن ادبخوش خلقی (۸).

گفتند: اگر نبود؟

گفت: برادری مُشفقخیرخواه (۹) تا مشورتی کند.

گفتند: اگر نبود؟

گفت: خاموشی دایم.

گفتند: اگر نبود؟

گفت: مرگ در حالبی درنگ (۱۰)

 


۱- آرایش، زینت

۲- ایمن شدن، بی ترس و بیم گردیدن، معنای امانت داری و شخص امین هم از آن به دست می آید

۳- نوعی از فولاد جوهردار که از آن شمشیر درست می کنند، فردی که هم اهل قلم هست و هم اهل شمشیر و مبارزه کردن

۴- دارای حشمت و بزرگی

۵- آثار و نوشته

۶- سوددهنده، سودمند، مفید

۷- بسیار

۸- خوش خلقی

۹- مهربان، نصیحت گر، خیرخواه

۱۰- فی الفور، بی درنگ

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

نمایش و دسترسی به ترکیب های جذاب و خلاقانه (بخش سوم)

بهناز بختیاری

ذکر دو حکایت از کشف الاسرار و عده الابرار

محمد زکی زاده

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت هفتم)

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید